Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Gagrieli, Liwii, Leonarda

Zmiana nazw ulic w Bogatyni. Co musisz wiedzieć?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-02-15 09:02:25

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni w dniu 19 stycznia 2017 roku podjęła 13 uchwał w sprawie zmian nazw ulic w Mieście i Gminie Bogatynia. Uchwały po akceptacji Wojewody Dolnośląskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 31 stycznia 2017 roku. 

Zgodnie z uchwałami nowe nazwy ulic obowiązują po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, czyli od 15 lutego 2017 roku.

Wykaz ulic, których nazwy zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku zostały zmienione:

 • Armii Czerwonej na Armii Krajowej w Bogatyni – Uchwała nr L/428/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku. 
 • 25 – lecia PRL na Osiedle Orła Białego w Bogatyni - Uchwała nr L/429/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku. 
 • Ludwika Waryńskiego (część) na Aleję Żytawską w Bogatyni - Uchwała nr L/430/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku. 
 • Ludwika Waryńskiego (część) na Generała Władysława Andersa w Bogatyni- Uchwała nr L/431/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku.    
 • Georgija Dymitrowa (część) na Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bogatyni - Uchwała nr L/432/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku. 
 • Georgija Dymitrowa (część) na Generała Stefana Roweckiego – Grota w Bogatyni - Uchwała nr L/433/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku.
 • Karola Świerczewskiego na Stefana Batorego w Bogatyni - Uchwała nr L/434/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku. 
 • Marcelego Nowotki na Św. Jana Pawła II w Bogatyni - Uchwała nr L/435/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku. 
 • Hanki Sawickiej na Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bogatyni - Uchwała nr L/436/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku.
 • 22 lipca na Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni - Uchwała nr L/437/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku.
 • Komuny Paryskiej na Cypriana Kamila Norwida w Bogatyni (Zatonie) - Uchwała nr L/438/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku.
 • Karola Świerczewskiego na Prezydenta Gabriela Narutowicza w Opolnie Zdroju - Uchwała nr L/439/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku.
 • Karola Świerczewskiego na Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Sieniawce - Uchwała nr L/440/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku.

Natomiast w dniu 8 lutego 2017 roku na sesji Rady Miejskiej zostały podjęte także trzy uchwały w sprawie zmian nazw ulic. Jednakże nie zostały one jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Wykaz ulic, których nazwy zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 8 lutego 2017 roku zostały zmienione:

 • Michała Roli Żymierskiego na Generała Emila Fieldorfa – Nila w Bogatyni - Uchwała nr LII/447/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 8 lutego 2017 roku. 
 • Bojowników o Wolność i Demokrację (część) na Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatyni - Uchwała nr LII/448/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 8 lutego 2017 roku.
 • Bojowników o Wolność i Demokrację (część) na Danuty Siedzikówny – Inki w Bogatyni - Uchwała nr LII/449/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 8 lutego 2017 roku. 

W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2016 podając nową nazwę ulicy. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu lub do pobrania w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu).

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS Biuro Terenowe w Zgorzelcu, Prusa 3, 59-900 Zgorzelec.

3. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami np. Tauron, powinny zmianę danych adresowych dokonać  na wniosku „Wniosek o zawarcie/zmianę warunków umowy kompleksowej”, który jest do pobrania na stronie internetowej tauron.pl( w zakładce „dom”, link do wniosku: https://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/KI/TS-GD-WOZ-EDO-E-wniosek-o-zawarcie-zmiane-umowy-kompleksowej.pdf

4. Instytucje podległe Urzędowi Miasta i Gminy w Bogatyni (BWiO S.A, GPO Sp. z o.o., GZMK, MZGK, TBS, PEC S.A., OSiR, BOK, Szkoły, Przedszkola, jednostki organizacyjne: Rady Sołeckie i Osiedlowe,) naniosą zmiany „z urzędu”.

5. Banki – należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Informujemy również, iż Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: pogotowie, straż pożarna, straż miejska, policja, Szpital Gminny, Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, ZUS Biuro Terenowe w Zgorzelcu, KRUS Placówka Terenowa Lubań, Tauron, a także Wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Szkoły, Przedszkola, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, spółki gminne, zakład budżetowy, instytucje kultury i sportu.   

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

a) Dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

b) Paszporty – zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku zmiany nazwy ulicy regulują ustawa z 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.), a konkretnie jej art. 79b (w odniesieniu do dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.627 z późn. zm.) w art. 18a. Zgodnie z wymienionymi przepisami w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu. Zwolnienie od opłaty bądź też jej pomniejszenie będzie więc wyłącznie kompetencją Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Aktualnie Rada nie podjęła jeszcze tego typu uchwały. Zwolnienie z opłat mieszkańców w/w ulic wymagałoby więc podjęcia przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego uchwały indywidualnej dotyczącej mieszkańców Bogatyni. Do złożenia projektu uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia mieszkańców w/w ulic w Bogatyni z opłat za wyrobienie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, Rada Miejska w Bogatyni upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza, który wystosował odpowiednie pisma do Starosty Zgorzeleckiego z prośbą o podjęcie stosownej uchwały. W chwili obecnej, opłata za wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 68,50 zł natomiast prawa jazdy 100,50 zł.  

d) tabliczki z nową nazwą ulicy – właściciele nieruchomości zabudowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w każdej sytuacji poniosą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku, Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

e) Oprócz kosztów związanych z koniecznością wymiany dowodów rejestracyjnych lub praw jazdy mieszkańcy ulicy mogą ponieść również koszty związane z wyrobieniem zdjęć do prawa jazdy (około 30 zł), zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

f)  zmiana w księdze wieczystej – należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu – opłata 60 zł.

g)  Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów. 

h) Jednocześnie Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 z późn.zm) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej. 

W związku z dokonanymi zmianami prosimy zarządców budynków usytuowanych przy w/w ulicach o zmianę nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz